Maximal beskyttelse imod skimmel og bygningsskader.

Pro clima tætnings sys­tem be­skyt­ter tag og væg kon­struk­tion­en ved hjælp af høj ef­fekt­ive in­tel­li­gente mem­bran­er som sørger for akt­iv fugt be­hand­ling.

Pro clima er markeds ledende som ud­vik­ler og pro­du­cent af in­tel­li­gente damp brem­ser til lufttætning af kon­struk­tion­er. Motiver­et af per­son­lige re­la­tion­er med vore partnere og gen­nem vor fælles suc­ces, arbe­jder pro clima´s in­geniører og salgs/mar­ket­ings spe­cial­ister sam­men på at ud­vikle in­tegrerede løsninger til lufttætning og fugt­sikring, for at opnå ideelt in­deklima og re­duk­tion af en­ergi til opvarmning.

Pro clima sørger for op­tim­al lufttæthed og akt­iv fugt be­hand­ling inklus­ive højt ydende in­tel­li­gente damp brem­ser, un­der­tags ban­er, spe­ci­elle klæbere og tape løsninger. Pro­du­cer­et i hen­hold til de høje kval­itets stand­arder i Europa.

For yderligere information besøg venligst.

Kongeriget Danmark

BetaPack A/S

Agerskovvej 9
DK-8362 Hørning

T + 45 7020 8700
F + 45 7020 8710

info@betapack.dk
www.betapack.dk