Küf ve yapısal hasara karşı maksimum koruma

pro clima sızdırmazlık sis­temleri, çatı veya duvar­lardaki termal yalıtım yapılarını ak­tif nem yöne­timi sağlay­an ver­imli ve akıllı mem­bran­larla kor­ur.

pro clima, termal yalıtım sis­temler­ine yöne­lik akıllı buhar ge­ciktir­ici geliştirme ve üre­tim alanında lider­dir. pro clima mühendisleri ve satış ve paz­ar­lama uz­man­ları, or­tak­larımızla olan kişisel ilişkiler­im­iz­in ve or­tak başarımızın sağladığı mo­tivasy­onla, ker­este ve çelik termal yalıtım yapılarına yöne­lik en­tegre çözümler üret­mek için çalışmak­tadır.

pro clima, akıllı yüksek per­formanslı buhar ge­ciktir­i­ciler, geçir­gen mem­bran ve as­tar­lar, özel yapıştırıcılar ve yapışkan bant­lar dahil ol­mak üzere ek­siks­iz hava sızdırmazlık ve nem yöne­tim sis­temleri sun­mak­tadır. Ürünler, Avrupa’nın yüksek kal­ite standartlarına uy­gun şekilde üretil­mek­tedir.

Perakendeci / stokçu

For a list of stockists, please contact

Jens-Lüder Herms (in English only) jens.lueder.herms@proclima.com