Maksimālā konstrukciju aizsardzība pret pelējuma un bojājumiem

Pro Clima blīvējuma sistēma nodrošina siltināto konstrukciju, sienu un jumtu aizsardzību izmantojot augstas efektivitātes membrānas ar aktīvo mitruma kontroli.

Kompānija Pro Clima ir līde­ris sil­tuma izolēto kon­struk­ciju aiz­sardzības jomā, blīvējamo sistēmu iz­strādē un ražošanā.

Kompānija Pro Clima piedāvā kom­pleksu mitruma vadīšanas sistēmu un gaisa ne­caur­laidību, kas sevī ietver dažādu mitruma līmeņu difūzi­jas pretestību tvaika ne­caur­laidīgos blīvēju­mus, tvaika bar­jer­as un pretvēja izolāciju, līmes un līmlentes. Ražošana tiek veikta at­b­il­stoši augstākajiem Ei­r­o­pas standartiem.

Lai iegūtu detalizētu informāciju, lūdzam skatīties

Latvijas Republika

ARTIVA Ltd

Katlakalna iela 1-52a
Riga, LV-1073
Latvija

T +371 29252882 (LV, RUS)
T +371 29116116 (LV, RUS, ENG)

info@artiva.lv
www.artiva.lv
www.proclima.lv