Tarjoamme täydellisen järjestelmän rakennuksen ilmatiiveydelle

pro clima on edelläkävijä älykkäiden höyryn­sulku- ja il­mantiiv­istys­me­n­etelmi­en ke­hityk­sessä ja tuotan­nossa.

Hen­k­ilöko­htais­et yhtey­det liike­tut­tavi­in ja yhtein­en me­n­estys kan­nustavat hen­k­ilökun­taamme uusi­in ratkai­s­uih­in home- ja kosteusvaurioiden tor­jun­nas­sa.

pro clima tar­joaa täydel­lis­en järjestelmän home- ja kosteusvauri­oita vast­aan. Tiiv­istysjärjestelmämme ak­tiiv­inen kosteuden­o­hjaus - älykkäät höyryn­su­lut, korkean dif­fuusion sal­l­i­vat alus- ja ver­houskankaat, erikois­liimat ja tiiv­istys­teipit - ovat yh­dessä paras suoja ho­metta ja kosteusvauri­oita vast­aan raken­nuk­sen katossa ja sein­issä.

Tuot­teemme valmistetaan euroop­pal­aisten korkeiden laatuvaatimusten mukais­esti.