Maximální ochrana proti plísni a poškození konstrukce

Těsnící systémy pro clima chrání te­pelné izolace střech nebo stěn pomocí vyso­ce účinných, in­teli­gentních mem­brán, které zajišťují akt­ivní ovládání vl­hkosti ve stavbách.

pro clima je na čele vývo­je a výroby in­teli­gentních systémů pro kon­trolu vl­hkosti v te­pelně izolačních vrstvách. Na základě os­obních vz­tahů s našimi part­nery a společně dosažených úspěchů, tech­nici pro clima a mar­ketin­goví a prode­jní spe­cial­isté prac­ují společně na in­tegrovaných řešeních pro te­pelné izolace ve dřevěných a ocelových kon­strukcích. pro clima poskytuje kom­pletní vodotěsné systémy ovládající vl­hkost včetně in­teli­gentních vyso­ce výkonných vrstev kon­trolujících průchod vodních par, mem­brán omezujících nekon­tro­lovatelný průchod proudícího vz­duchu, speciálních lepidel a lepících pásek. Všechny výrob­ky jsou vyrobeny podle ev­ropských nor­em a s vyso­kou kval­it­ou.

Pro další informace prosím navštivte

Slovenská republika

VUNO HREUS, s.r.o.

Kvačalová 1207/47
SK-010 01 Žilina

T +421 41-56 26 799

vuno@vuno.sk
www.proclima.sk