Najboljša zaščita pred plesnijo in poškodbami na zgradbah

pro clima™ tes­nilni sis­tem ščiti toplotno izo­lir­ano kon­struk­cijo sten in streh za­radi mem­brane z vrhun­sko sposob­nostjo uravnavanja vlage.

pro clima™ je vodilni pri razvo­ju in pro­iz­vod­nji in­teli­gent­nih parnih ovir in zrakotes­nih sis­temov za toplotno izo­lir­ane kon­struk­cije. Mo­tivir­ani za­radi os­eb­nega odnosa do poslov­nih part­ner­jev in strank, so za­posleni v pro clima™ inženirji in spe­cial­isti za mar­ket­ing ter pod­jetništvo, kar vodi do izna­jdb celost­nih rešitev in skupnega us­peha.

pro clima™ ponuja celos­ten sis­tem za uravnavan­je vlažnosti v izo­lir­anih kon­struk­cijah iz in­teli­gent­nih parnih ovir, zelo di­fuz­ijsko odprtih pod­strešnih in opažnih ko­pren, spe­cial­nih lepil in lepil­nih trakov. Vse je izdelano po na­jvišjem ev­ropskem kval­itet­nem stand­ardu.

Več informacij

Österreich & Slovenija
Vinzenz Harrer GmbH

Badl 31
A-8130 Frohnleiten

T +43 3127 20945-20
F +43 3127 20945-23

office@harrer.at
www.harrer.at