Maksimal beskyttelse mot mugg og strukturell skade

pro clima forseglingssystemer be­skyt­ter varmeisol­er­ende kon­struk­s­jon­er i tak eller ve­gg med høyef­fekt­ive, in­tel­li­gente mem­bran­er som gir akt­iv fuk­tighetsstyr­ing.

pro clima er ledende på området innen utvik­ling og produk­s­jon av in­tel­li­gente dampsper­rer for varmeisolas­jonssystemer. Motivert av per­son­lige re­las­jon­er med våre partnere og øns­ket om å oppnå felles suk­sess arbeider pro cli­mas in­geniører og spesi­al­ister innen markedsføring og salg sam­men for å skape in­tegrerte løsninger for varmeisol­er­ende kon­struk­s­jon­er i tre og stål.

pro clima leverer systemer for kom­plett vindtetthet og fuk­tighetsstyr­ing, inkludert in­tel­li­gente, høytytende dampsper­rer, tak­papp for mel­lom­legg, spesi­elle kle­bemidler og kle­bebånd. Prod­usert i hen­hold til europeiske kval­itetsstand­arder.

For ytterligere informasjon vennligst besøk

Hunton Fiber AS

Bankveien 1
NO - 1383 Asker

Tlf +47 61 13 47 00

www.hunton.no
hunton@hunton.no