Maksimaalne kaitse hallituse ja ehituskahjustuste vastu

Tänu kõrge­fek­tiiv­sete mem­braan­ide niiskus­reg­u­lat­sioon­ile kait­seb pro clima tihen­dussüsteem katuse ja seina soo­jus­isol­at­siooni.

Pro clima on tun­tud kui üks juhtivaid soo­jus­isol­at­sioon­ma­terjalide kat­miseks mõel­dud in­tel­li­gent­sete auru- ja õhutõkkesüsteem­ide aren­da­jaid ja toot­jaid. Tänu isik­likele kon­tak­tidele oma part­ner­itega töötavad pro clima in­sen­erid ühiselt par­im­ate la­hen­duste nimel, käsikäes müügi-ja toot­mis­s­pet­si­al­istidega. In­tel­li­gent­sete aur­utõkete, avatud di­fu­sioo­n­iga katuse- ja fas­sad­ikat­tema­ter­jalide, spet­si­aal­liim­ide ning kleeplin­t­ide näol, pak­ub pro clima hoon­etele niiskus­reg­u­lat­siooni hald­am­iseks ter­vik­likke la­hen­dusi. Toot­mine vast­ab euroopa kõrgetele kval­it­eed­inõuetele.

Lae alla

Eesti esindus

TERVEMAJA OÜ

Tähe 135 A
51013 Tartu
EESTI

T +372 7405509
F +372 7341709

tervemaja@tervemaja.ee
web: ee.proclima.com